Til toppen
Våre produkter

Våre produkter

Besøk vår netthandel for hygiene for å lære mer om våre produkter og rådgivning.

Rengjøring i grisehus

Vask- og desinfiseringsplan i grisehus både ved sanering og som hovedrengjøring

Vi vil foreslå følgende plan for å være så sikker som mulig på at alt av skadelige bakterier fjernes. Bakterien Brachyspira som er årsak til svinedysenteri er ikke vanskelig å drepe, men kan overleve selv med små mengder organisk materiale tilstede. Bakterien Samonella er heller ikke vanskelig å drepe, men kan som Brachyspira overleve svært lenge, også i tørt støv. Skal det gjøres utbedringer vil vi foreslå at huset vaskes etter denne plan, før utbedringer gjøres. Dette for å hindre at det dras skitt med skadelig bakterier fra et sted til et annet. Fluer/ larver og ikke minst mus og rotter bekjempes så raskt som mulig, så vi også her kan påvirke mulige aktive smittekilder.

Vask og desinfeksjon av hus og utstyr

Arbeidet utføres i fire faser:

  1. Bløtlegging og grovvask
  2. Hovedvask
  3. Desinfeksjon
  4. Opptørking

Den forutgående rengjøring før desinfeksjonen er av avgjørende betydning. Avføringsrester inneholder store mengder mikroorganismer, fett- og proteinstoffer som nedsetter og/ eller bruker opp desinfeksjonsmidlet før det rekker frem til organismen som skal drepes.

Fase 1: Bløtlegging og grovvask

Start med bløtlegging og grovvask, det vil si at all synlig skitt vaskes bort. Ved grovvasken kan det brukes varmt vann, maks. 25ºC, da dette løsner skitten. For å få skitten til å løsne enda litt lettere kan man tilsette 1% klorvaskemiddel DM CID-S. Dette vil lette bløteprosessen og skitten vil skli lettere av. Bruk skumlanse til bløtlegging og tilsett vaskemidlet gjennom høytrykksvaskeren. Skumlanse gir stor vanngjennomstrømning. Som den mest effektive vaskemåten anbefales det å bløtlegge og grovvaske fast innredning, utstyr og gulvet først. Man slipper da å bevege seg i skittent vann når man starter på tak og vegger, og fuktigheten i rommet letter bløting av tak og vegger. Vask også taket, eller der takhøyden er for stor; bløtlegg og vask vegger så langt opp som det er mulig. Start med bløting/ påleggeing nederst og gå oppover røftevis. Vask fra høyre mot venstre. Det mest skånsomme for gulv og treverk er å bruke flatdyse, da turbodyse slår møkka av og kan lage groper i betongen, og fliser i treverk, som kan gjøre at vaskeprosessen blir tyngre neste gang.

Fase 2: Hovedvask

Når all synlig skitt er fjernet, skumlegg alle flater og utstyr med BIO GEL i 2 til 3% (bruk 0, 4–0,7L bruksløsning per m2). Såpen legges ut med skumlanse med lavt trykk (35-40 bar) på alle flater. Vær særlig grundig og oppmerksom ved vask av fôrsystemer; Fôrkasser, fôrrør, vannrør, drikkekopper, fôrsiloer - husk også innblåsningsrør og støvposer, vekter, vogner, ventilasjonsrør, veggventiler, sprekker, revner, langs de elektriske installasjonene og vanskelig tilgjengelige kroker. Tenk også på skillevegger/ rør (hule rør i disse), under skilleveggene og andre typer hulrom eller utilgjengelige kroker. Etter innvirkningstiden (BIO GEL kan sitte på i opptil 60 minutter), vaskes såpen av med "lavt" trykk 50 til 100 bar. Det er viktig, at såpen ikke tørker inn, før den skylles av. Husk "det er vann som vasker". En kaldtvannsvasker med 18-20L/ minutt er bedre en varmt vann og 10-12L/ minutt. I prinsippet skal alt inventar og alle materialer i dyrerommet vaskes.

Spaltegulvelementene vendes og vaskes. Hvis de ikke kan vendes, vaskes de meget grundig på minimum tre sider. Alle løse deler legges i bløt i f.eks. en palletank, som fylles med vann og 3L DM CID-S eller BIO GEL pr. 100L vann. Oppløsningen skiftes etter behov. Det er viktig at palletankene ikke tømmes for såpeoppløsning på det samme sted som senere skal desinfiseres pga. risiko for overslep av bakterier etc. Steng av mellom de enkelte avdelinger når rengjøring og desinfeksjon er gjennomført, slik at det ikke er overslep til de rommene som er ferdigbehandlet! Etter at rengjøringen er ferdig, kasseres alle gamle redskaper, skuldermatter, gamle støvler, hansker etc. På den måte minimeres opplagte smittekilder.

Gjødselkanaler tømmes og vaskes med samme grundighet. Der, hvor det ikke er mulig, bløtes møkkrester med en oppløsning av 3-4L DM CID pr. 100L. Gyllekanaler fyldes eventuelt med en oppløsning som denne, så alle belegg er dekket. Pass på, at kanalene ikke renner over, så der igjen kan komme bakterier opp på de rengjorte flatene. NB: med rent forstår vi at det ikke er igjen noe synlig skitt. Skal det tas rengjøringsprøver etter desinfeksjonen, bør disse tas av ansvarlig veterinær.

Fase 3: Desinfeksjon med Virocid

Bruk alltid anbefalt verneutstyr, slik som maske og hansker. Det bør desinfiseres straks etter at vanndammene har tørket opp etter rengjøringen. Det vil i de fleste tilfeller si neste dag. Ved pålegging som skum er det lett å se hvor desinfeksjonsmidlet er lagt på og innvirkningstiden forlenges. Alle flater og alt inventar desinfiseres så langt opp som det er arbeidsmessig mulig. Ved trematerialer i taket anbefales at disse også flatedesinfiseres. Anvend en 1% oppløsning av VIROCID med bruk av skumlanse. Alle løse gjenstander kan legges i bløt i en 1% oppløsning av VIROCID. La dem ligge i bløt >30 minutter. Etter første desinfeksjon utbedres og repareres sprekker, veggskader, utstyr m.m. Fluer og insekter bekjempes igjen før de nye dyrene settes inn. Anvend VIROCID i henhold til mengdene angitt i skjemaet. Se etikket eller eget ark om VIROCID for mengder.

Fase 4: Opptørking

Etter desinfeksjonen skal rommet/ huset stå i minimum 12 timer før varme og ventilasjon startes. Deretter tørkes huset ut så godt som mulig og så lenge som mulig.

Andre desinfeksjonsoppgaver

Vannsystemet

Det bør være en mulighet for å sette DOSATRON injektor på innkommende vannledning. Deretter brukes følgende metode/ mengde: Bruk CID 2000 i 2,0% når huset er tomt. Still DOSATRON på 2%, åpne opp i enden av vannrekka, kjør inn til du kjenner at det kommer/ lukter syre slik at CID 2000 er kommet helt frem. Skru igjen og la virke i rørene i 5-6 timer, hvor på oppløsningen skylles ut med etterskylling med rent vann (dyr må ikke drikke oppløsningen). Rensning av vannsystemet foretas helst før vask. Vær oppmerksom på at ventilene/ niplene sannsynligvis kan være tilstoppet med organisk materiale hvis det er lenge siden forrige rengjøring. De skal derfor kontrolleres manuelt, før dyr kommer inn i huset, slik at alle ventiler virker fra dag 1.

Fôrbinger/ Fôrsiloer

Rengjøres på best mulig vis med kost. Støvsuging og trykkluft i innendørs siloer. Fjern mest mulig av gamle fôrrester etc. Er det midd eller insekter i forsiloer kan en behandling med silisiumoksyd (SIO2) være aktuelt. Husk en grundig bekjempelse av mus og rotter i dette området.

Våtfôringsanlegg

Husk også å rengjøre og desinfisere våtforanlegg ved saneringen, da innholdet kan være grobunn for sopp og bakterierievekst i den tid anlegget ikke er i bruk.

Utleveringsramper

Rengjøres grundig og behandles med såpe slik det gjøres i huset. Når såpen er skylt av flatedesinfiseres med VIROCID 1,5%.

Utearealer

Utearealer sprøytes (gjennomvetes 1-2 mm) med 1,5% VIROCID. Husk også ganger mellom hus, omkring utendørs fôrsiloer, gårdsplass, plassen ved kadaverrom, etc.). Traktorer, biler, tilhengere,dyretransport og utstyr av aluminium. Vaske med BIOSAFE såpe som er skånsom for både lakk og aluminium.

Personbiler med små tilhengere

Skumlegg med høytryksvasker og skumlanse. La virke i 5-10 minutter, må ikke tørke, vask av med høytrykksvasker. BIOSAFE løser opp fluer, veistøv, fett m.m. og gir blanke felger og en ren bil ved bruk av bare høytrykksvasker. Til desinfisering av biler og tilhengere for dyretransport desinfiseres med VIROCID 0,5 -1%. Skyll av etter 15-30 minutter, alt etter hvilken temperatur (lavere temperatur fordrer lenger innvirkningstid). VIROCID er tilnærmet nøytral i brukskonsentrasjon og korroderer ikke metaller eller lakkerte flater ved normal konsentrasjon og bruk.