Til toppen

GDPR - Regler for personvern

INTRODUKSJON

Disse reglene for personvern beskriver innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger. Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (VESO) skal beskytte dine rettigheter og personopplysninger i henhold til GDPR regelverk. Det er flere grunner til at vi behandler personopplysninger fra enkeltpersoner, som kunder, potensielle kunder, medarbeidere hos våre kunder, egne medarbeidere eller andre relevante parter. 

NØDVENDIG FOR DITT KUNDEFORHOLD I VESO 

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson (navn, fødsels- og personnummer, e-postadresse, telefonnummer, stillingstittel, veterinært ID-nummer etc.). Formålet med vår behandling av personopplysninger er i første rekke å gjennomføre de leveranser vi har påtatt oss, administrere vårt kundeforhold og å oppfylle øvrige forpliktelser vi har overfor myndigheter som apotek/ grossist/ serviceleverandør. VESO trenger disse opplysningene blant annet for å kunne yte kundeservice i avtaleperioden, og for å utøve nødvendige prosesser knyttet til vårt avtaleforhold med deg som kunde. Vi behandler personopplysningene dine slik lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller om du har samtykket til slik behandling.

Dersom det ikke foreligger noe annet hjemmelsgrunnlag, vil vår behandling baseres på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Samtykke er for eksempel ikke nødvendig for person-opplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra deg.

PERSONOPPLYSNINGER TIL ANNET BRUK 

Vi behandler også personopplysninger om enkeltpersoner som ikke står i et tradisjonelt kundeforhold til VESO. Slik behandling kan for eksempel være relevant dersom du har tilgang til netthandel eller ønsker informasjon fra, eller er arbeidssøkende hos oss. VESO behandler alle personopplysninger, både om kunder og andre kontakter, i tråd med gjeldende personvernlovgivning som angitt her.

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

VESO behandler og beskytter dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Vi anvender egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse.

INFORMASJON OM BEHANDLING OG INNSYNSRETT 

Du har alltid rett til innsyn i dine personopplysninger som vi har lagret. Vi vil utlevere registrerte personopplysninger om deg dersom du skriftlig ber oss om dette. Du kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til oss kreve innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles, og nærmere informasjon om behandlingen. Merk at innsynsretten kan være begrenset av lovgivning og beskyttelse av andre personers personvern.

PERSONOPPLYSNINGER SOM VI HAR OG SOM UTLEVERES AV OSS

Personopplysninger som registreres vil vi i hovedsak motta direkte fra deg som kunde. I tillegg innhenter vi informasjon om deg fra åpne tilgjengelige kilder hos offentlige og private virksomheter. Vi vil ved avtaleinngåelsen, og under det løpende avtaleforholdet, registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel personer som foretar bestillinger.

Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Vi vil alltid sørge for at vi ikke deler opplysninger vi har taushetsplikt om, med mindre du har gitt oss skriftlig samtykke til å dele informasjonen eller utlevering av opplysningene kan hjemles i lov.

KUNDEOPPFØLGING, MARKEDSFØRING OG SAMTYKKER

VESO behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring av våre tjenester. Vi ønsker å gi deg best mulig rådgiving, og vil tilby deg produkter og tjenester som dekker dine ønsker og behov. Dette gjør vi ved å bruke vår kunnskap om ditt eksisterende kundeforhold og basert på de samtykker du har gitt oss. Vi vil i enkelte tilfeller be om samtykke fra deg for at vi skal kunne tilby deg råd og tilbud på en helhetlig og best mulig måte. De samtykkene vi ber om innhentes gjennom post eller e- posthenvendelser og må besvares positivt av deg som kunde for at samtykke skal gis. Samtykket skal dekke og vise til den konkrete aktiviteten samtykket er knyttet opp mot. Du kan alltid henvende deg til oss og kreve samtykket trukket tilbake eller gi beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet i markedsføringsøyemed.

RETTING OG SLETTING 

Vi vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger. Du har rett til å kreve personopplysningene dine slettet dersom du trekker tilbake samtykket til behandlingen, og det ikke finnes annet grunnlag for behandlingen. Merk at det kan følge begrensninger av lovgivningen til å rette registrerte personopplysninger.

BEGRENSNING AV BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dersom du mener opplysningene vi har registrert ikke er riktige eller bestrider lovligheten ved behandlingen, eller hvis du har fremmet innsigelse mot behandlingen, kan du be VESO om kun å lagre opplysningene og ikke behandle de ytterligere.

LAGRINGSTID

VESO beholder opplysningene dine så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble innhentet og behandlet for, eller så lenge det kreves av lover og forskrifter. Når vi oppbevarer opplysningene dine til andre formål enn de som gjelder for oppfyllelse av en avtale beholder vi kun opplysningene dersom det er nødvendig og/ eller pålagt i lover og forskrifter for det respektive formålet.

STATISTIKK OG TIL BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

VESO kan bruke informasjonskapsler og analyseverktøy for å analysere det generelle bruker-mønsteret på våre nettsider. Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsider lagrer på din datamaskin. Opplysninger vil da kunne bli innhentet ved hjelp av informasjonskapsler fra ulike analyseverktøy.

GDPR - Regler for personvern.pdf